Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
08199850
thông tin tuyển dụng
Thông báo kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2020 - Vòng 2

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CVLSVHDT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về xét tuyển viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2020;

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 30/6/2020 và 14/7/2020; Biên bản họp thống nhất của Hội đồng xét tuyển viên chức;

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thông báo kết quả xét tuyển đối với các thí sinh theo Danh sách đính kèm.

Thông báo

Danh sách thí sinh

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa