Giới thiệu chung

Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09019990
Quy hoạch tổng Thể
Quy hoạch tổng thể Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (tỷ lệ 1/2000)

 

1. Mục tiêu dự án:

- Làm điểm tựa giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ (ở trong nước và đồng bào nước ngoài về thăm quê hương), góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắcdân tộc.

- Tạo điều kiện giao lưu văn hóa trong nước và giới thiệu về văn hóa Việt Nam với nước ngoài; tăng cường tính phong phú đa dạng trong đời sống tinh thần của nhân dân thành phố.

- Tạo nên một cảnh quan thiên nhiên thoáng rộng, góp phần cân bằng sinh thái cho môi trường của thành phố; một mặt giới thiệu có chọn lọc những sự kiện lịch sử và công trình văn hóa tiêu biểu của dân tộcViệt Nam; mặt khác, xây dựng một khu làng văn hóa dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tại đây diễn ra các hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu những lễ hội truyền thống, những phong tục tập quán, những trò chơi dân tộc thích hợp với mọi lứa tuổi.

2. Pháp lý Quy hoạch:

- Quyết định số 3523/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/07/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai tỉ lệ 1/2000 Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP. Chí Minh.

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 21/02/2009 của UBND Thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc.

- Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND Thành phố về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Cổ đại (Khu I) trong Công viên Lịch sử  - Văn hóa Dân tộc.

3. Cơ sở pháp lý về thành lập đơn vị:

- Quyết định số 5262/QĐ-KT ngày 26/09/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Công ty Công viện Lịch sử - Văn hóa dân tộc.

- Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý Khu Công viện Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quyết định số 6005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM về thành lập Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đầu tư – Phát triển Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc vào Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

các địa chỉ văn hóa